Sådan gør du

Visum

 
 

Du er rejst ud for at opleve verden. Du møder nye mennesker, og lige pludselig er du forelsket og kan ikke afgøre om det er sommerfugle eller den eksotiske mad, der slår kolbøtter i din mave.

Nye forelskelser er altid spændende, især når den opstår mellem to forskellige kulturer. Mange dansk-internationale par kan sikkert genkende spændingen ved at møde og forelske sig i et menneske, der kommer fra et land fjernt fra Danmark.

Kærlighed krydser verdenshave og den spørger ikke om nationalitet. Som en del af forelskelsen og parforholdet, forestiller I jer naturligvis også, hvordan jeres fremtid ser ud og hvor I skal bo.

Dansk-internationale par skal dog opfylde særlige krav, for at få lov til at bo sammen i Danmark. Det kan være svært at gennemskue, hvilke regler der gælder for jer, og hvordan I kan opfylde dem.

Ægteskab Uden Grænser har gennem mere end 20 år specialiseret sig i at støtte og vejlede dansk-internationale par, der ønsker at bo sammen i Danmark - og vi er her også for jer.

På denne side kan I læse om, hvordan I får et besøgsvisum til Danmark.

Visum, ÆUG - Ægteskab Uden Grænser
 
 

Schengenvisum

Danmark er en del af Schengenområdet, og et visum til Danmark gælder derfor også til alle de øvrige Schengenlande. Tilsvarende gælder et Schengen Visum udstedt af et andet Schengenland typisk også i Danmark.

 

Hvor skal jeg søge visum?

De fleste kan søge visum hos en dansk ambassade eller generalkonsulat i det land, som de har lovligt ophold. Hvis Danmark ikke selv har en repræsentation i det pågældende land, har de indgået en aftale med et andet Schengenland, hvor jeres ansøgning om visum til Danmark kan indgives.

Selvom der er indgået en repræsentationsaftale i det land, hvor du eller din gæst bor, har I dog altid mulighed for at aflevere jeres visumansøgning til den nærmeste danske ambassade. Det kan være en fordel, hvis formålet med rejsen er at besøge sin ægtefælle eller kæreste. I disse tilfælde har Danmark en mere lempelig visumpraksis end både Norge, Sverige og Finland.

Det er op til jer selv at afgøre hvorvidt i foretrækker at rejse til et andet land, for at søge om visum hos en dansk ambassade.

Du kan finde en oversigt over de steder, hvor du kan søge om visum her →

Enkelte lande er visumfrie, hvilket betyder at statsborgere fra pågældende land frit kan opholde sig i Danmark i op til 90 dage pr. 180 dage. Læs her om I skal søge visum eller ej her →

90 dage pr 180 dage

En person uden opholdstilladelse må opholde sig i Schengen i 90 dage inden for en periode på 180 dage. Både ankomst- og afrejsedagen tæller med i de 90 dage. Der er tale om en ‘rullende’ beregning, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning.

Opholdet må aldrig vare mere end 90 dage i træk. De 90 dage må gerne fordeles over flere indrejser.

Du kan læse mere om opholdets varighed her →

Ønsker du at søge familiesammenføring under besøget?

Visum er kun beregnet til kortvarige besøg. Hvis din partner skriver i ansøgningen, at rejsens formål er at søge om familiesammenføring, får I sandsynligvis afslag. I stedet kan vedkommende skrive at rejsens formål er at besøge sin kæreste. Efterfølgende har I altid mulighed for, at blive gift og søge familiesammenføring.

Det er lovligt at søge om familiesammenføring i Danmark på et gyldigt visum. Årsagen til at vi fraråder jer at skrive det i jeres ansøgning er, at en ambassade der udsteder visum til Schengen skal følge Schengenreglerne, som er vedtaget i EU. Reglerne om at søge familiesammenføring i Danmark er derimod vedtaget i Folketinget. Det er således to forskellige myndigheder, der har lavet de forskellige regelsæt, der ikke er koordineret med hinanden. Det betyder samtidig, at selvom du vil søge om familiesammenføring, er du nødt til at indrejse til Danmark med en returbillet til hjemlandet. Ellers kan du blive tilbageholdt i immigrationskontrollen under mistanke for at du ikke vil forlade Schengen efter at dit visum udløber.

For vejledning omkring visumpraksis på andre europæiske ambassader, anbefaler vi, at I søger vejledning i vores forum, facebookgrupper eller kontakter vores rådgivning her

 
 
 

Retningslinjer for udstedelse af Schengen visum til Danmark

Landegrupper

De visumpligtige lande er inddelt i 5 forskellige hovedgrupper, alt efter sandsynligheden for, at en person fra det pågældende land vil bruge et visum til at søge om asyl eller tage ulovligt ophold i Danmark eller et andet Schengenland.

Inddelingen i hovedgrupper bruges kun, når der søges visum til turist og familiebesøg.

For at undersøge hvilken landegruppe din partners hjemland hører under, henviser vi til Ny I Danmark →

Hovedgruppe 1

Denne gruppe består af lande, hvorfra der kun har været en lille indvandring til Danmark og hvorfra der erfaringsmæssigt kun er få personer, der bruger et visum til at søge om asyl eller tage illegalt ophold i andre lande. Statsborgere fra lande i denne hovedgruppe, kan som udgangspunkt gives visum til alle rejseformål.

Hovedgruppe 2-3

Denne gruppe består af lande, hvorfra der erfaringsmæssigt er en vis immigrationsrisiko eller historisk set har været en vis indvandring til Danmark. Statsborgere fra disse lande har som udgangspunkt brug for en vært i Danmark, før de kan få visum.

Hovedgruppe 4

Denne gruppe består af lande, hvorfra der er stor risiko for immigration, herunder ansøgninger om asyl. Som udgangspunkt kan statsborgere fra disse lande ikke få visum til at besøge en kæreste eller forlovet. Befinder man sig i Hovedgruppe 4, kan man dog få visum til at besøge en ægtefælle.

Hovedgruppe 5

Denne gruppe består af lande hvis statsborgere vurderes at udgøre en særlig høj risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande.

Statsborgere fra et land i denne gruppe kan få visum, til at besøge en ægtefælle eller fast samlever i Danmark, som de tidligere har fået afslag på at blive ægtefællesammenført med på grund af din manglende tilknytning til Danmark. I sådanne sager er det en forudsætning, at din ægtefælle i Danmark har en væsentlig tilknytning til Danmark, og at de øvrige betingelser for ægtefællesammenføring er opfyldt.

Undtagelser

Inddelinger i Hovedgrupper gælder kun i de sager, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt visum bør udstedes eller ej. Den viseringsberettigede repræsentation har altid ret til at udstede et visum til en ansøger, hvis repræsentationen ikke vurderer en risiko for, at vedkommende vil tage fast ophold.

Eksempel 1:

En statsborger fra et land i Hovedgruppe 4 eller 5, med opholdstilladelse samt vellønnet job i et andet land, kan derfor sagtens få et visum til Danmark, på trods af de generelle retningslinjer.

Eksempel 2:

En person fra et land i Hovedgruppe 1 får afslag på en ansøgning om visum til Danmark, fordi der foreligger velbegrundet mistanke om, at vedkommende vil misbruge sit visum til at tage ulovligt ophold i Schengen.

 
 
 

Visumansøgning med invitation fra en vært

Hvem bør bruge en invitation?

Du som bor i Danmark, kan invitere din partner på besøg. Afhængig af hvilken landegruppe vedkommende tilhører, kan en invitation være en forudsætning for, at vedkommende får visum til Danmark.

Hvis I vælger at søge visum uden at bruge en invitation, skal din partner fremvise en økonomi, som gør det sandsynligt at vedkommende har råd til at holde ferie i Schengen i den periode, der søges visum for. Hvis dette ikke er tilfældet, anbefaler Ægteskab Uden Grænser, at I bruger en invitation, hvor du som den danske reference, påtager dig at dække alle udgifter til rejse og ophold.

Ved visumansøgninger fra lande i immigrations- eller asyllandegruppen, er en invitation som regel en forudsætning for, at visum kan bevilges.

Tilstrækkelige midler til rejse og ophold

Hvis din partner selv finansierer sin rejse og ophold, skal vedkommende råde over et beløb på 50 euro (350 dkk) pr. dag opholdet varer. Beløbet er baseret på en vurdering af de omkostninger, der er forbundet med blandt andet overnatning, transport og mad.

Hvis du, som bor i Danmark, påtager dig udgifterne for rejse og ophold, skal du blot dokumentere din økonomi ved at fremsende bevis på eksempelvis indtægt og evt. opsparing. Der sættes ikke krav til størrelsen af din indkomst. Du kan derfor sagtens være vært for din ægtefælle eller kæreste, selv om du modtager kontanthjælp eller SU. Hvis I allerede er familiesammenført, kan I desuden invitere øvrig familie.

Den danske reference, skal udfylde en invitationsblanket. Den kan findes her →

 
 
 

Visum efter EU-regler

Hvem kan få visum efter EU/EØS-reglerne?

For nære familiemedlemmer til unionsborgere, der udnytter deres ret til fri bevægelighed i EU/EØS, gælder andre mere lempelige visumregler. Disse regler omfatter f.eks. ægtefællen til en dansk statsborger, der er bosat i et andet EU/EØS- land end Danmark. For at få visum efter disse regler, er det et krav, at den planlagte rejse har forbindelse med unionsborgeren. Dvs. at ægtefællen til den danske statsborger ønsker at rejse sammen med sin danske ægtefælle. Visum efter EU/EØS-regler kan ikke opnås, hvis den udenlandske ægtefælle planlægger en rejse uden sin danske ægtefælle.

Hvem kan IKKE få visum efter EU-regler?

Visum efter EU-regler gælder ikke for familiemedlemmer til unionsborgere, der bor i deres eget land. Som f.eks. en ægtefælle til en dansk statsborger, der bor i Danmark. De gælder heller ikke for fjerne familiemedlemmer, som f.eks. en ægtefælles søster.

Behandling af visumansøgning efter EU-regler

Visum efter EU-regler skal udstedes uden omkostninger indenfor 4 uger. Det må kun nægtes, hvis der er tale om snyd, eller hvis familiemedlemmet anses for at udgøre en sikkerhedsrisiko.

Der må ikke stilles krav om dokumentation for hverken økonomi, rejsesygeforsikring eller returbillet. Bemærk dog at hvis man rejser uden returbillet, kan man få problemer ved check-in i lufthavnen, samt ved indrejse i Schengen. Sørg derfor for altid at medbringe fyldestgørende dokumentation for, at du eller dit familiemedlem er omfattet af de særlige EU-regler.

I nogle tilfælde har ambassaden skrevet et kortfattet brev, hvori de redegør for, at den rejsende ikke behøver at have en returbillet. Kan du ikke få et sådant brev, må du i stedet medbringe fyldestgørende dokumentation i form af f.eks. vielsesattest og registreringsbevis eller personnummer for unionsborgeren.

Du kan overveje, hvorvidt det er nemmest at købe en returbillet, på trods af at det ikke burde være nødvendigt. Du kan læse om de særlige EU-regler for visum her →

 
 

Ansøgningsprocedure

Fremgangsmåde

Der er forskel på de forskellige ambassader og konsulaters fremgangsmåde, når de behandler en ansøgning om visum. Det kan variere hvilke dokumenter de ønsker fremsendt, og hvordan de ønsker at modtage dem. Nogle accepterer at modtage gennem e-mail og fax, mens andre kræver at få det tilsendt med post, eller afleveret ved personligt fremmøde.

Ægteskab Uden Grænser anbefaler, at man kontakter den pågældende repræsentation i god tid for at få information om ansøgningsproceduren.

Når ansøgningen er indgivet på den danske repræsentation i udlandet, kan repræsentationen udstede et visum, hvis de vurderer, at alle krav er opfyldt, eller sende ansøgningen til behandling i nærmeste danske ambassade eller hos Udlændingeservice.

Hvornår skal vi søge?

I kan tidligst søge visum 3 måneder før den planlagte rejse. Ambassaden udsteder selv visum i løbet af 15 dage, hvis sagen er simpel og fuldt oplyst. Hvis ansøgningen kræver nærmere undersøgelser, bliver sagen overladt til myndighederne, der skal behandle ansøgningen indenfor 60 dage.

Hvad skal vi vedlægge ansøgningen?

Din partner skal allerede ved aflevering af visumansøgningen vedlægge dokumentation for tegnet rejsesygeforsikring, for den periode der søges visum til plus 14 dage ekstra. Mange ambassader kræver desuden, at der vedlægges dokumentation for booket flyrejse. Derfor bør din partner dokumentere sin hensigt om at udrejse efter visum perioden er slut. Enten ved at købe en returbillet, eller have billet til videre rejse. I nogle tilfælde kan visumansøger bevise, at vedkommende har penge nok til en returbillet.

Ægteskab Uden Grænser anbefaler altid, at I køber en returbillet før rejsen til Danmark starter.

Du kan finde ansøgningsblanketten til Schengenvisum her →

Bevis på personligt kendskab til hinanden

For at få visum til Danmark skal I bevise, at I har et personligt kendskab til hinanden. Gem derfor flybilletter, telefonregninger, e-mails og billeder, hvor I figurerer sammen. Hvis I kun kender hinanden fra eksempelvis internettet og aldrig har mødt hinanden personligt, er der meget stor risiko for at din partner ikke får turistvisum.

I skal kunne dokumentere, at I har set hinanden personligt inden for de sidste 12 måneder. Er det mere end 12 måneder siden, I sidst så hinanden, må I derfor mødes et andet sted end i Danmark, før din partner søger om visum.