Læs vores høringssvar til politikere.

 
 

Oktober 2017

Lovforslag om ændring af den måde, bankgarantien skal stilles på

Lovforslaget medfører, at bankgarantien skal stilles for en afgrænset periode på 10 år i stedet for kun at skulle stilles for 5 år, men herefter forlænges på ubestemt tid, til den udenlandske ægtefælle evt. har fået permanent opholdstilladelse. Læs vores høringssvar her

Marts 2017

Lovforslag om medfølgende familie til udlandsdanskere

Lovforslaget er en udløber af, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i maj 2016 underkendte 26-års reglen i tilknytningskravet. Med lovforslaget indføres en helt ny slags opholdstilladelse, hvor udlandsdanskeres ægtefæller kan få ophold som "medfølgende familie" i stedet for normal familiesammenføring. Det gælder dog kun, hvis udlandsdanskeren har fået tilbudt et job i Danmark med en høj løn, eller som er på positivlisten. Læs vores høringssvar her

Februar 2017

Lovforslag om ændring af reglerne for permanent ophold

Lovforslaget ændrer reglerne for permanent ophold, så der for de fleste fremover kræves 8 års ophold i Danmark mod før 6 år. Der kræves også en længere periode med fuldtidsarbejde. Læs vores høringssvar her

 

Juni 2016

Lovforslag om ændring af reglerne for familiesammenføring af børn

Lovforslaget ændrer reglerne for familiesammenføring af børn, sådan at alle børn mellem 6 og 14 år fremover skal "integrationsvurderes. Hidtil har det kun været børn mellem 8 og 14 år, der skulle "integrationsvurderes", og kun hvis ansøgningen om familiesammenføring blev afleveret mere end 2 år efter, deres far eller mor selv flyttede til Danmark. Læs vores høringssvar her

November 2014

Lovforslag om ændring af boligkravet

Lovforslaget ændrer boligkravet, så det fremover kan opfyldes ved at fremleje en bolig i 1½ år. Til gengæld kan det ikke opfyldes ved at leje et værelse i f.eks. ens forældres ejerbolig eller ved at bo i bofællesskab, da man skal råde over "selvstændig bolig" i stedet for "egen bolig". De nye regler forventes at blive gældende for nye ansøgninger om familiesammenføring afleveret efter 1. juli 2015. ÆUG hilser lempelsen velkommen, men tager afstand fra stramningen i lovforslaget, som vi finder unødvendig. Læs vores høringssvar her

November 2014

Lovforslag om begrænsning af flygtninges adgang til familiesammenføring

Lovforslaget indfører en ny og mere midlertidig form for asyl for krigsflygtninge. Desuden medfører det, at de tidligst kan søge om at få deres ægtefælle og børn til Danmark efter 10 måneder. ÆUG tager afstand fra dette indgreb i retten til familieliv, som vi i lighed med mange andre organisationer finder er i strid med menneskerettighederne eller i hvert fald på kant med dem. De mange flygtninge, der er kommet til Danmark i løbet af 2014, medfører også mange ansøgninger om familiesammenføring. Derfor anbefaler ÆUG i høringssvaret, at Udlændingestyrelsen får penge til at ansætte flere sagsbehandlingstider, så de gældende servicemål på 3-5 måneder kan overholdes. Læg vores høringssvar her

 

Oktober 2014

Lovforslag om dobbelt statsborgerskab

Lovforslaget medfører fuld accept af dobbelt statsborgerskab og forventes at træde i kraft i september 2015. Vi hilser ændringen velkommen, og afgav et kort høringssvar til støtte for lovforslaget, som du kan læse her

September 2013

Lovforslag om justeringer af visumreglerne

Folketinget behandler et lovforslag L6 om nogle mindre justeringer af visumreglerne. De nye regler forventes at træde i kraft 1. januar 2014 og vil bla. medføre en ny metode til beregning af opholdsdage i Schengen, som er mere enkel og logisk end den nuværende. Fremover bliver reglen, at man højest må have været i Schengen i 90 dage inden for de sidste 180 dage, og dermed forsvinder det noget forvirrende og komplicerede begreb ”første indrejse”. Ændringen skyldes nye EU-regler, som Danmark fornuftigt nok vælger at følge, selvom vi har et retsforbehold. Læs vores høringssvar her

Marts 2012

Lovforslag om ændring af reglerne for familiesammenføring med børn

Lovforslaget indebærer nogle mindre justeringer i reglerne for familiesammenføring af børn af udlændinge, der hverken har opholdsret efter EU-reglerne eller har opholdstilladelse som arbejdsmigranter eller universitetsstuderende. Hovedtrækkene i de regler, der blev indført i 2004, bevares imidlertid. ÆUG foreslår, at man går tilbage til de simple regler fra før 2004, som svarer til reglerne i andre vestlige lande, og at man i øvrigt nøjes med at have et regelsæt for familiesammenføring af børn, så børns rettigheder ikke bestemmes af, hvilken slags opholdstilladelse deres forældre har i Danmark. Læs vores høringssvar her

 

Februar 2012

Lovforslag om ændring af ægtefællesammenførings-regler herunder afskaffelse af pointsystem

 

Vi mener ikke, at Justitsministeriet i deres høringsnotat har forholdt sig seriøst til de problemer omkring overholdelse af menneskerettighederne, vi påpeger i de to høringssvar. Derfor har vi skrevet denne henvendelse til Udvalget for Udlændinge og Integration (UUI), hvor vi gentager nogle af hovedpointerne fra de to høringssvar og forholder os til den debat om tilknytningskravet, der bla er opstået som følge af en dom i Højesteret, hvor et mindretal på 3 ud af 7 dommere mente, at der i en konkret sag var tale om konventionsstridig diskrimination pga. 28-års reglen i tilknytningskravet.

I høringssvaret omtaler vi en konkret familiesammenføringssag, som vedrører vores medlem Bilal Isa. Bilal Isa har siden fået et brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre, som bla. har hjulpet den somaliske pige Sahro Osman med at få den danske stat dømt for at krænke menneskerettighederne. The AIRE Centre er stærkt kritiske over for den måde, som EU-domstolens kendelse i Zambranosagen er tolket i Danmark og anvendt i Bilal Isas sag. Vi har sendt brevet fra The AIRE Centre til UUI sammen med vores egne bemærkninger til spørgsmålet og nogle bemærkninger om, hvilke rettigheder danske statsborgere bør have i Danmark, når de vender hjem med deres ægtefæller fra tredjelande efter ophold i andre EU-lande. Læs brevet fra The AIRE Centre her og læs ÆUG´s henvendelse til UUI om den danske tolkning af Zambrano og andre EU-domme her

Lovforslaget indeholder en række lempelser i adgangen til ægtefællesammenføring i Danmark herunder afskaffelse af mange af de krav, der blev indført i juli 2011. Lovforslaget indebærer også, at de høje ansøgningsgebyrer og indvandringsprøven afskaffes, men til gengæld indføres en ny "stopprøve" i dansk. Lovforslaget blev fremsat i folketinget 2. marts 2012 og forventes at træde i kraft 15. maj 2012. Vores høringssvar indeholder bemærkninger til selve lovforslaget men også en analyse af indvandringen til Danmark de sidste 20 år og forholdet mellem menneskerettigheder og familiesammenføring. Høringssvaret er således mere en kommentar til de sidste 10 års politik på området end de lempelser, som lovforslaget medfører. Læs vores høringssvar her

Ægteskab Uden Grænser har også skrevet et supplerende høringssvar, idet lovforslaget blev sendt i en supplerende høring om bla. kompetence i visumsager. Det supplerende høringssvar indeholder også yderligere betragtninger om forholdet mellem menneskerettigheder og familiesammenføring, tilknytningskravet, den nye "stopprøve" og overgangsbestemmelser. Overgangsbestemmelserne er ændret i det lovforslag, der nu er fremsat i Folketinget, hvilket har imødekommet ÆUG´s ønsker og forslag på det område. Læs vores supplerende høringssvar her

Februar 2011

L168 om ændring af ægtefællesammenførings-regler herunder indførelse af pointsystem

Lovforslaget indeholdt en række yderligere stramninger i adgangen til ægtefællesammenføring i Danmark herunder indførelse af et pointsystem, forhøjelse af bankgarantien til 100.000 kroner, skærpelse af tilknytningskravet og forhøjelse af ansøgningsgebyret. Læs ÆUG´s høringsvar her.

Udover høringssvaret sendte ÆUG også en opfordring til, at vedtagelsen af lovforslaget blev udskudt. Det blev det ikke. Lovforslaget trådte i kraft 1. juli 2011 og blev kun ændret derved, at statsborgere fra udvalget OECD-lande blev fritaget fra indvandringsprøven. Læs ÆUG´s henvendelse til Udvalget for Integration og Udlændinge her.