Sådan gør du

Familiesammenføring.

 

Det er et ganske smukt ord. Det beskriver sammenføring af en familie og betegner dansk-internationale pars mulighed for at bo sammen i Danmark som en almindelig familie. Begrebet bliver ofte brugt misvisende af vores politikere, til at beskrive integrationsvanskeligheder, blandt særlige grupper udlændinge, hvilket har givet begrebet en ufortjent negativ klang.

Hos Ægteskab Uden Grænser mener vi, at det er et meget simpelt og naturligt ønske for en familie, at være sammen og bo under samme tag. For dem, der har fundet kærligheden udenfor EU’s grænser, er dette ønske dog ikke så ligetil at få opfyldt.

Frit valg af ægtefælle er fundamentet for det danske ideal om ægteskabet. De danske krav om familiesammenføring er dog så svære at leve op til, hvilket gør det svært for dansk-internationale par, at udleve dette ideal.

 

Reglerne ændres og strammes endvidere så ofte, at mange har svært ved at overskue, hvilke krav der egentlig gælder.

Ægteskab Uden Grænser har gennem 22 år specialiseret sig i at hjælpe dansk-internationale par, der ønsker at bo sammen i Danmark. Vi har derfor lavet dette overblik over hvilke krav der stilles til jer, og til jeres ægteskab, når I søger om familiesammenføring efter danske regler.

Hvis I stadig har brug for hjælp, efter at I har læst vejledningen, er I velkomne til at kontakte rådgivningen.

Familiesammenføring, ÆUG - Ægteskab Uden Grænser
 
 
 

Familiesammenføring efter danske regler

Din partner kan få opholdstilladelse i Danmark efter de danske regler om familiesammenføring, når du bor fast i Danmark.

Bemærk, at når familiesammenføring vedrører ægtefæller og samlevende, kaldes det for ægtefællesammenføring. Den person, der ønsker at få opholdstilladelse i Danmark, kaldes for ansøgeren. Dig, som ansøgeren er gift eller har fast samliv med, kaldes for referencen.

 

Grundlæggende krav

For at blive ægtefællesammenført skal I opfylde nogle grundlæggende betingelser inden i søger:

24-års kravet

 • I skal begge være fyldt 24 år

 • I kan indgive ansøgningen, når den yngste af jer er 23 år og 6 måneder

Undtagelser

Udlændingestyrelsen kan se bort fra 24-års-kravet i særlige tilfælde, hvis du som reference:

 • Har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn

 • Er alvorligt syg

 • Arbejder indenfor et erhverv, som er omfattet af positivlisten.

 • Arbejder i statens tjeneste og varetager en stilling med særlig udenrigs- eller sikkerhedspolitisk betydning for Danmark

Læs mere på Ny i Danmark her →

Boligkravet

Referencen i Danmark skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse.

Vedkommende skal eje, leje eller fremleje sin bolig. Eller være andelshaver eller anpartshaver af en bolig.

Hvis der er tale om en lejebolig eller en fremlejebolig, skal varigheden af lejekontrakten eller fremlejekontrakten være på minimum 1½ år fra den dato, hvor ansøgning om opholdstilladelse bliver indgivet. Ved andelsboliger, skal lejemålet være tidsubegrænset.

Boligen skal have en rimelig størrelse. Når ægtefællesammenføringen er gennemført, skal én af følgende 2 muligheder være opfyldt:

 • Der må højst bo 2 personer pr. beboelsesrum i boligen

Eller

 • Boligens areal skal være på mindst 20 m2 pr. person

Ægteskab Uden Grænser oplever en udbredt misforståelse blandt parrene om, at begge krav skal opfyldes. Det skal de ikke.

Derudover må boligen ikke ligge i et område, som er optaget på ‘boligkravslisten’, en liste over såkaldte ghettoer og særligt udsatte områder.

Udskydelse af boligkrav

Hvis referencen for nylig er vendt tilbage til Danmark efter at have boet i udlandet i en længere periode, kan Udlændingestyrelsen udskyde boligkravet, til op til 6 måneder efter, at ansøgeren har fået opholdstilladelse.

Det er en betingelse, at der bliver søgt om familiesammenføring senest én måned efter, at referencen er vendt tilbage til Danmark.

Undtagelser

Udlændingestyrelsen kan se bort fra boligkravet i særlige tilfælde, fx hvis du:

 • Har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn

 • Er alvorligt syg

Ny i Danmark her →

Selvforsørgelseskravet

At være selvforsørgende betyder, at referencepersonen ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Ydelser, som har betydning for hvorvidt du kan opfylde selvforsørgelseskravet er:

 • Integrationsydelse

 • Kontanthjælp, herunder supplerende kontanthjælp

 • Revalidering

 • Ressourceforløbsydelse

 • Uddannelseshjælp (skal ikke forveksles med SU)

Selv kortere perioder med fx kontanthjælp inden for de seneste 3 år kan betyde, at du ikke opfylder dette krav.

Der findes derimod en række offentlige ydelser, som ikke falder ind under lov om aktiv socialpolitik eller Integrationsloven, og som du derfor sagtens kan modtage. Det gælder f.eks:

 • SU

 • Dagpenge fra A-kasse (arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge)

 • Pension (førtidspension og folkepension)

 • Boligstøtte

 • Løntilskud ved ansættelse i løntilskud- eller fleksjob (ansættelse med løntilskud opfylder dog ikke beskæftigelseskravet)

 • Friplads til børn i børneinstitution

 • Skattefri uddannelsesydelse

Selvom du eller din ægtefælle har modtaget enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, kan I stadig opnå ægtefællesammenføring. Som f.eks økonomisk hjælp fra kommunen i forbindelse med sygebehandling eller ved flytning.

Derudover må I godt modtage en ydelse der kan sidestilles løn eller pension eller træder i stedet herfor. Såsom ledighedsydelse til ansatte i fleksjob, som får ydelsen i forbindelse med ferie.

I tvivlstilfælde kan kommunen oplyse jer om, hvilken lov en given ydelse hører ind under.

Bemærk

Forsørgelseskravet skal være opfyldt, så længe ansøgeren har tidsbegrænset opholdstilladelse, da det ellers kan føre til at opholdstilladelsen inddrages eller ikke kan forlænges.

Før Udlændingestyrelsen kan inddrage en opholdstilladelse eller nægte at forlænge den, skal de dog altid tage stilling til, om dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Og det vil det som regel være i de tilfælde, hvor familien har boet i Danmark over en årrække og årsagen til inddragelsen alene er, at referencepersonen efter familiesammenføringen har været udsat for en social begivenhed og er kommet på kontanthjælp i en periode.

Derfor er det sjældent, at en opholdstilladelse som ægtefællesammenført inddrages, fordi referencepersonen har modtaget sociale ydelser efter familiesammenføringen.

Ægteskab Uden Grænser anbefaler derfor, at hvis I er familiesammenført og har boet sammen i Danmark over en årrække, benytter det sociale sikkerhedsnet, i de tilfælde hvor hjælp virkelig er påkrævet. Vi anbefaler dog samtidig, at I forsøger at forebygge situationen ved at være medlem af en A-kasse, så det kun er ved alvorlig og langvarig sygdom mm, der kan gøre jer afhængige af det sociale system.

Undtagelser

Udlændingestyrelsen kan se bort fra selvforsørgelseskravet i særlige tilfælde, fx hvis referenten:

 • Har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn

 • Er alvorligt syg

Økonomisk sikkerhed

Du skal som reference stille en økonomisk garanti på 100.000 kr. Beløbet skal dække kommunens udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, hvis det bliver relevant.

Den økonomiske sikkerhed kan stilles i form af en anfordringsgaranti eller en deponeringskonto. Læs mere om, hvordan den økonomiske sikkerhed stilles her →

Du skal først stille sikkerheden, når Udlændingestyrelsen anmoder det.

Sikkerheden skal gælde i 10 år fra den dato, hvor det forventes, at ansøgeren får opholdstilladelse. Datoen vil fremgå af brevet med anmodningen fra Udlændingestyrelsen. Sikkerheden skal være uopsigelig i gyldighedsperioden.

Kravet til størrelsen af sikkerheden kan nedsættes med 22.000 kr (2018), når ansøgeren har bestået prøve A1 i dansk. Denne prøve skal bestås indenfor 6 måneder efter, at man har fået opholdstilladelse.

Sikkerheden kan nedsættes med yderligere 11.000 kr. (2018), når ansøgeren består prøve A2 i dansk. Denne prøve skal bestås indenfor 9 måneder efter, at man har fået opholdstilladelse.

Prøver kan blot tages to steder i landet: Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup eller Vejle Sprogskole. Gennemfører man ikke prøverne indenfor nævnte tid, inddrages opholdstilladelsen.

Endelig kan den økonomiske sikkerhed nedsættes med yderligere 11.000 kr. (2018), når du har bestået en afsluttende danskprøve efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

I særlige tilfælde kan sikkerheden frigives helt. Dette kan være hvis:

 • Ansøgeren har fået permanent opholdstilladelse

 • Ansøgeren har fået opholdstilladelse på et andet grundlag

 • Opholdstilladelsen er udløbet, bortfaldet eller nægtet forlænget og ansøgeren er rejst ud af Danmark

 • Ansøgeren er afgået ved døden

Desuden skal eventuel økonomisk hjælp, der er udbetalt til ansøgeren, være inddrevet.

Den økonomiske sikkerhed frigives ikke af den grund, at I ikke længere lever sammen, eller at I har søgt om/fået bevilget separation/skilsmisse.

Undtagelser

Udlændingestyrelsen kan se bort fra kravet om økonomisk sikkerhed i særlige tilfælde, f.eks. hvis referencen:

 • Har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn

 • Er alvorligt syg

Pointsystemet

Pointsystemet består af 6 punkter. De første tre punkter skal danskere opfylde og de sidste tre skal ægtefællen opfylde.

Kravet om bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende er ufravigeligt og skal opfyldes. Derudover skal parret opfylde mindst 3 af de øvrige 5 krav.

Kravene er:

 1. Herboendes sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende

 2. Herboendes erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark

 3. Herboendes uddannelse: Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst 1 års uddannelse ud over 9. klasse på en kompetencegivende fuldtidsuddannelse. (10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen)

 4. Ansøgers sprogkundskaber: Engelsk på B1-niveau eller bestået prøve i Dansk 1. Engelskkundskaberne skal dokumenteres

 5. Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år

 6. Ansøgers uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse

Herboende reference må ikke være dømt for vold mod ægtefælle

Ægtefællesammenføring er ikke muligt, hvis referencen inden for de sidste 10 år er dømt for vold imod en tidligere ægtefælle eller partner. Denne regel er indført for at forebygge mishandling af udenlandske kvinder, der befinder sig i en særligt sårbar situation, fordi deres opholdstilladelse er afhængig af ægtefællen.

Undtagelser

Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kravet, f.eks hvis:

 • Kriminaliteten skyldtes en psykisk lidelse, som i mellemtiden er kureret

 • Kriminaliteten skyldtes et misbrug af alkohol eller narkotika, som nu er ophørt

 • Hvis der er gået mange år siden ægteskabets indgåelse, og parret har samlevet i en længere periode og utvivlsomt ønsker at fortsætte dette

Herboende reference skal være Dansk/nordisk statsborger eller have en permanent opholdstilladelse.

Referencepersoner, der ikke er danske/nordiske statsborgere eller flygtninge, skal leve op til en del af de nuværende betingelser for permanent opholdstilladelse, hvis denne er givet før marts 2010.

For en yderligere beskrivelse af denne regel henviser vi til Ny i Danmark her →

Undtagelser

Udlændingestyrelsen kan se bort fra kravet om, at du skal opfylde nuværende betingelser for permanent ophold, fx hvis referencen:

 • Har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn

 • Er alvorligt syg

 

Krav til ægteskabet

Udlændingestyrelsen vil, på baggrund af jeres ansøgning, undersøge bl.a. om hvorvidt I har gyldigt ægteskab. Om det er indgået efter eget ønske, eller om det er indgået alene med henblik på at få en opholdstilladelse:

Gyldigt ægteskab eller fast samliv

Gyldigt ægteskab

Gyldigt ægteskab betyder, at ægteskabet kan anerkendes efter dansk ret. Dvs. at ægteskabet er indgået efter reglerne i det land, hvor vielsen har fundet sted, og forholdene omkring det må ikke stride mod grundlæggende danske retsprincipper. Det betyder:

 • Begge parter skal fysisk have været til stede under vielsen

 • Begge parter skal have været over 18 år på tidspunktet for vielsen

Fast samliv

Hvis I ikke er gift, eller hvis ægteskabet ikke kan anerkendes efter dansk ret, kan I søge om ægtefællesammenføring på baggrund af fast samliv. Ved fast samliv forstås, at I har boet sammen i mindst 1 år og 6 måneder på fælles adresse. I kan dokumentere fast samliv ved:

 • Fælles lejekontrakt eller fælles bopælsregistrering

Eller

 • Dokumentation for længerevarende ophold i hinandens bopælslande, f.eks. kopi af flybilletter eller kopi af visum

I det sidstnævnte tilfælde skal det kunne sandsynliggøres, at I har boet sammen under opholdene. Det er ikke tilstrækkeligt, at I har samlevet under forskellige besøgsophold hos hinanden.

Referencen i Danmark skal udfylde en erklæring i ansøgningen at vedkommende påtager sig ansvaret for at forsørge ansøgeren.

I særlige tilfælde kan kravet om mindst 1 år og 6 måneders samliv fraviges. Vi henviser her til Ny I Danmark.

Ægteskabet er indgået efter jeres eget ønske

Udlændingestyrelsen vil ud fra jeres oplysninger vurdere om jeres ægteskab er indgået efter eget ønske. De ser bl.a på om:

 • Omstændighederne ved ægteskabets indgåelse og jeres personlige kontakt forud for ægteskabets indgåelse

 • Om I kan kommunikere på samme sprog

 • Jeres alder

 • Ægteskabets varighed

 • Jeres kontakt med hinandens familier forud for ægteskabets indgåelse

 • Jeres økonomiske, arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige eller andre personlige forhold

 • Oplysninger om jeres eventuelle kontakt med krise- eller rådgivningscentre

 • I har nære familierelationer til hinanden

 • Tidligere eksempler på tvangsægteskaber i jeres nære familie

Det kan indgå i vurderingen, om ægteskabet er indgået med jeres familiers medvirken. Et ægteskab vil dog ikke nødvendigvis blive anset for et tvangsægteskab alene fordi, det er indgået med jeres familiers medvirken.

 

Ægteskabet er indgået for at en få opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen vil ud fra jeres oplysninger vurdere om jeres ægteskab er indgået med det afgørende formål at give ansøgeren en opholdstilladelse. Et såkaldt proforma ægteskab. De ser bl.a. på om:

 • Om I har boet sammen på en fælles bopæl

 • Om I kan kommunikere på samme sprog

 • Om der er stor aldersforskel mellem jer (10-15år)

 • Hvor godt I kendte hinanden, før ægteskabet/samlivet blev indgået

 • Jeres tidligere ægteskaber

 • Om I har børn sammen

 • Om referencen i Danmark tidligere har været gift med en person fra udlandet og er blevet skilt kort tid efter, at vedkommende fik permanent opholdstilladelse

Der er ikke tale om et proforma ægteskab, hvis I har giftet sig umiddelbart før familiesammenføringen, fordi I ved, at det er et krav for at blive familiesammenført. I den situation vurderes det ikke, at det afgørende formål med ægteskabet er opholdstilladelse. Det afgørende formål er derimod at kunne at bo sammen. Opholdstilladelsen og dermed indgåelse af ægteskabet er blot en nødvendig forudsætning for, at dette kan lade sig gøre.

Efter, at din partner har fået opholdstilladelse i Danmark, er der yderligere 2 krav som I skal opfylde.

 • I skal underskrive en integrationskontrakt om at I begge vil deltage aktivt i ansøgerens danskuddannelse og integration

 • Ansøgeren skal bestå Danskprøve A1 indenfor de første 6 måneder

For mere information om danskuddannelse og Danskprøve A1 henviser vi til Ny I Danmark.

Undtagelser

I særlige tilfælde, kan der ses bort fra nogle af kravene for at få ægtefællesammenføring. Dette vil du kunne læse nærmere om i hvert enkelt afsnit.

Udlændingestyrelsen kan dog først vurdere, hvorvidt I er fritaget for en eller flere af betingelserne efter de har modtaget jeres ansøgning. Ægteskab Uden Grænser anbefaler derfor altid at I for så vidt, det er muligt kan dokumentere, at I opfylder kravene.

 

Sådan søger I

Nyidanmark.dk kan I finde ansøgningsskemaet FA1 som I skal bruge til at søge om familiesammenføring. I kan både vælge at søge I Danmark eller fra ansøgerens hjemland.

I Danmark

I kan indgive ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark hvis ansøgeren opholder sig lovligt i her i landet. Det kan f.eks. være at ansøgeren:

 • Har et gyldigt visum

 • Er på visumfrit turistophold

 • Har en gyldig opholdstilladelse til f.eks. at studere eller arbejde i Danmark

Husk at søge inden visummet, opholdstilladelsen eller det visumfrie turistophold udløber. Selv få dages overskridelse vil betyde, at Udlændingestyrelsen nægter at tage imod jeres ansøgning. Ansøgeren vil derefter være nødt til at rejse hjem og aflevere sin ansøgning der.

Hvis I bor i Storkøbenhavn kan ansøgningen indgives hos Udlændingestyrelsens borgerservice. Hvis I bor uden for Storkøbenhavn, kan I indgive ansøgningen på en politistation, som optager biometri. Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen.

Husk at få en kvittering for, at ansøgningen er afleveret. Hvis ansøgningen kan accepteres til behandling, så får ansøgeren normalt det, som kaldes processuelt ophold. Det betyder, at ansøgeren får lov til at blive i Danmark, mens sagen behandles.

Der er to ting, I skal være opmærksom på:

 • I skal begge være til stede når I afleverer ansøgningen

 • Ansøgeren må ikke arbejde under processuelt ophold, og har heller ikke ret til gratis danskundervisning på sprogcentrene

Hvis ansøgeren i forvejen har en opholdstilladelse i Danmark, kan vedkommende fortsætte sin hidtidige hverdag i Danmark, så længe denne stadig er gyldig.

Hvis ansøgeren derimod er under processuelt ophold og ønsker, at deltage i danskundervisning, er der flere steder som tilbyder dette. Læs mere under afsnittet Livet i Danmark her →

Fra udlandet

I har mulighed for at søge, mens ansøgeren stadig er i sit hjemland. Ansøgeren skal så aflevere sin ansøgning til en dansk repræsentation eller outsourcing kontor i sit hjemland. For at undersøge om der er en dansk repræsentation eller outsourcing kontor i ansøgerens hjemland, henviser vi til Udenrigsministeriet her →

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor ansøgeren bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Referencen skal aflevere sin ansøgning til Udlændingestyrelsen eller den nærmeste politistation med udlændingekontor.

Ægteskab Uden Grænser anbefaler, at I besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden indgivelse af ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

 

Fordele og ulemper ved at aflevere ansøgning i Danmark

Hvis I afleverer ansøgningen i Danmark, kan ansøgeren sagtens rejse ud af landet, imens i venter på sagsbehandlingen i Danmark. Det kan være relevant hvis ansøgeren evt. vil rejse tilbage for at passe sit arbejde indtil I får svar på jeres ansøgning. I skal dog være opmærksom på, at hvis ansøgeren rejser hjem, skal vedkommende blive i hjemlandet imens jeres ansøgning om familiesammenføring er under behandling, medmindre i søger om en tilbagerejsetilladelse.

Hvis ansøgeren planlægger at besøge sin ægtefælle i Danmark, kan I benytte jer af muligheden for samtidig at aflevere ansøgningen her, hvor I også kan gøre det sammen.

I skal være opmærksomme på, at processuelt ophold kun gives, hvis ansøgningen er afleveret her i landet. Har I ikke fået svar på at ansøgningen er taget under behandling, når det visumfri ophold udløber må ansøgeren derfor forlade Schengen igen.

Fordele og ulemper ved at aflevere ansøgning i udlandet

Hvis I afleverer ansøgningen i ansøgerens hjemland, kan ansøgeren ikke få udstedt et visum, før Udlændingestyrelsen er nået så langt i sagsbehandlingen, at de har vurderet, at der hverken er tale om et proforma- eller tvangsægteskab. Herefter kan ansøgeren få udstedt et visum, hvis de normale betingelser ellers er opfyldt.

Visumfri personer kan altid indrejse i Danmark, selvom de har en ansøgning om familiesammenføring under behandling og i øvrigt opfylder betingelserne for visumfri indrejse.

I kan overveje hvorvidt I bør ansøge fra ansøgerens hjemland, hvis ansøgeren af f.eks. jobmæssige årsager først kan rejse til Danmark 1-2 måneder efter det tidspunkt, hvor I egentlig er klar til at søge. På den måde undgår I samtidig den lange ventetid i processuelt ophold.

Hvis I søger fra hjemlandet, har ansøgeren 6 måneder til at rejse til Danmark fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er imødekommet.